// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Pillanatképek a Tisza cserkészcsapat életéből

A cserkészmozgalom helyi vezetői már 1921-ben elhatározták, hogy a cserkészetben való aktív részvételre felkérik a Tanítóképző Intézet tanári testületét és ifjúságát, „akiknek nevelői feladatuk szempontjából hivatásszerűen is be kell kapcsolódniuk a cserkészmozgalomba”. E jogos célkitűzés ellenére csak hét évvel később lett csapata az intézetnek, amelyet Dohanics János szervezett meg. A csapat a „Tisza” nevet vette fel és a szövetségtől a 971. sorszámot kapta.

Dohanics nagy célokat állított a cserkészeknek jelentkezett tanítójelöltek elé: „A cserkészideálokat csak a magyar tanító szívén, lelkén keresztül lehet megközelíteni. Ki hivatottabb a magyar cserkész-ideál, az emberebb ember, a magyarabb magyar megvalósítására, mint a gyermeki lélek alakítója, a tanító.” A csapat első cserkészeitől egy műsoros est keretében vették ki a fogadalmat a Korona nagytermében. 1929-ben a parancsnok a gyakorló-iskola növendékei között megszervezte a cserkészapród csoportot, melynek vezetői a tanítójelöltek voltak, akik így a tanítás mellett a cserkészvezetés gyakorlatában is elmélyültek.

A csapat első és egyben utolsó önálló nyári táborát 1930 nyarán tartotta. A megyei és kerületi táborokban, valamint a gödöllői világjamboreen részt vettek (az erről szóló oklevél látható képünkön Teleki Pál aláírásával).

Dohanics igazgatóvá történő kinevezése után, 1936-ban vált meg a csapat közvetlen vezetésétől, tisztét Bársony Sándor vette át. Az ő vezetése alatt a csapat egyes őrsei portyázásaik alkalmával falukutató munkát végeztek, így jutottak el Kállósemjénbe, Nyírpazonyba és Ófehértó községekbe, ahol tábortűzi előadásokat is tartottak. 1938-ban kuruc délutánt rendeztek, amikor előadták a csapat által kiírt hazafias színdarab írói pályázatának nyertes darabját, Virágh Rezső Ocskai megtérése című művét.

A csapat cserkészei 1941-ben részesültek a m. kir. 12. Rákóczi gyalogezred tisztjei által végzett híradó, puskás és géppuskás kiképzésben. Az iskola kebelében ekkoriban kezdett megerősödni a Turul Bajtársi Szövetség, ami lassan háttérbe szorította a cserkészetet.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2020. június 19. 8. o.)

Tisza w

Emléklap a Tisza cserkészcsapat és Dohanics János részére Teleki Pál aláírásával