// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A kormányzó Nyíregyházán 2.

Horthy Miklós első nyíregyházi látogatásáról készült felvételeket Kozák István tanár egy díszes albumba rendezte, amellyel három évvel később meglepték az ismét ide utazó kormányzót, aki a 12. honvéd gyalogezred és a 4. honvéd huszárezred zászlóinak megszentelésére érkezett a városba.

Ugyanolyan pazar fogadtatásban részesítették a legfőbb hadúrt 1923. május 6-án, mint 1920 tavaszán. A város épületeit a tavasz virágaiba öltöztették és fellobogózták. A kormányzót felesége is elkísérte útjára, különvonatuk 9 órakor futott be a vasútállomásra. Itt Horthy fogadta a felsorakozott díszszázad, a katonai vezetők, a vármegye és a város diszmagyarba öltözött társadalmi előkelőségeinek tisztelgését. A város nevében dr. Bencs Kálmán polgármester üdvözölte a kormányzói párt. A díszvendégeket tulipános négyes fogat szállította a főtérre, ahol a felsorakozott katonák gyűrűjében Mikecz István alispán mondott köszöntőt, mire Horthy kedves szavakkal válaszolt: „Szívesen jöttem ismét az ősi Szabolcs vármegyébe, amely a magyar érzésben és a hazafias erényekben mindig nemes példával járt elől”. Az előkelőségek elfoglalták helyüket a római katolikus templom két oldalán emelt díszsátrakban, majd Zadravecz István tábori püspök bemutatta a szentmisét.

Ezután Szabolcs vármegye közönsége által a két háziezrednek felajánlott fehér selyemzászlókra a főméltóságú asszony szalagokat kötött, a püspök megáldotta azokat, majd szegeket vertek bele. Zadravecz után Geduly Henrik evangélikus püspök is zászlóáldó beszédet mondott, majd Horthy átadta a zászlókat a katonáknak, akik ezredparancsnokaik buzdító szavai kíséretében felesküdtek azokra. Díszsortűz és a csapatok díszmenete zárta a zászlószentelési ünnepséget.

A kormányzó Kállay Miklós Dessewffy téri otthonában fogadta az előtte tisztelgő küldöttségeket, majd a Koronában volt díszebéd. A látogatás a megyei Versenyegylet lóversenyének megtekintésével folytatódott, majd Kállay lakásán teával zárult. A különvonat hét órakor indult vissza a fővárosba.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. december 3. 16. o.)

410

A 4-es huszárok zászlószentelési ünnepsége 1923-ban
(Kép: Bene János: A nyíregyházi huszárok. Nyíregyháza, 1991. 133. o.)