// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Emléküket őrzi a bajtársi kegyelet”

A császári és királyi 14. huszárezred katonái 1891. november 1-jén vonultak be a lovassági laktanyába. Negyven évvel később, 1931. november 3-án egy ezrednap keretében emlékeztek e jeles esemény évfordulójára, amelyet még egy síremlék leleplezésével is ünnepélyesebbé tettek.

A huszárok bajtársi bizottsága 1931 augusztusában azzal a kérelemmel fordult a városvezetéshez, hogy a temető különböző helyein nyugvó, volt 14-es tisztek számára a város adományozzon egy díszsírhelyet. A képviselő-testület díjtalanul átengedett egy tízszemélyes sírhelyet, sőt az építés költségeihez is hozzájárult 400 pengővel. Október 25-én hat tisztnek a hamvát exhumálták, és közös sírba helyezték a temető kijelölt VII. táblájában. A hantok fölé emelt síremlék tábláján a következő nevek olvashatók: Tschurl Frigyes őrnagy, Wehle Ágoston kapitány, Vértesy Gyula főhadnagy, Vlachovits Vidor főhadnagy, Bugarsky Sándor főhadnagy, Ferber Béla főhadnagy. A síremléken elhelyezték továbbá a huszárezred jelvényét, dr. Spányi Géza alkotását.

Az ezrednapon a város utcáin nagy feltűnést keltettek az egykori huszáregyenruhában megjelenő katonák, akik a huszárlaktanya tiszti kaszinójába, a gyülekezőhelyre siettek. A kaszárnya területén tábori misét mutatott be Énekes János prelátus és Molnár Kálmán esperes. A mise után megkoszorúzták a 14-es huszárok hősi halottjainak emelt turulmadaras emlékművet, majd az Északi temetőbe mentek. A közös díszsírhelyre a volt bajtársak nevében báró Vécsey Ede altábornagy, míg a város nevében dr. Bencs Kálmán polgármester helyezett el koszorút. A kegyeletes emlékezés résztvevői a temetőből a városháza dísztermébe vonultak, ahol ezredülést tartottak. A nap a tiszti kaszinóban hetven terítékes társasebéddel zárult.

E sírhelyre temették a bajtársai mellé 1935 októberében báró Splényi Viktor ezredest, 2019-ben pedig itt kapott végső nyughelyet az 1941-ben elhunyt vitéz Elekes Gábor ezredes. A sírhelyet nemrégiben a Nemzeti Panteon Alapítvány és a város támogatásával felújíttatta a Magyar Huszár Alapítvány.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. november 4. 8. o.)

456

A cs. és kir. 14. huszárezred tisztjeinek síremléke az Északi temetőben