// AdSense kód

NYÍREGYHÁZI PANTEON

Geduly Henrik

01. Geduly Henrik

Geduly Henrik
(1866-1937)

Geduly Henrik (Bécs, 1866. okt. 24–Nyíregyháza, 1937. febr. 18.): evangélikus püspök. 1891-ben került Nyír­egyházára segédlelkésznek és az Evangélikus Főgimná­ziumba hitoktatónak. Tevéke­nyen részt vett a város irodalmi, kulturális és társadalmi életében is. A millennium évében megírta a Nyíregy­háza az ezredik évben című művét. Ugyanebben az évben rendes lel­készének választotta a nyíregyházi gyülekezet. Előbb esperességi, 1906-ban egyházkerületi főjegyző lett, ami akkor egyben a püspök helyettessé­gének felelt meg. 1911. május 16-án a Tiszai Evangéli­kus Egyházkerület püspökévé választották. 1917-ben az ő kezdeményezé­sére alapították a nyíregyházi evangé­likus leánygimnáziumot. 1929-ban a pécsi-soproni hit­tudományi kar díszdoktorátussal ismerte el irodalmi tevékenységét.
(Ajánló: Margócsy József: Geduly Henrik nyíregyházi évtizedei)

Várostörténeti műve

02. Geduly Henrik

Nyomatott Jóba Elek Könyvnyomdájában, 1896-ban.
A kötetet a szerző "az ezredik év emlékére Nyíregyháza lelkes, hazafias polgárságának" ajánlotta.

Emléktáblái

03. Geduly Henrik emlektabla

Az evangélikusok 1927 őszén elhatározták a Luther-ház felépítését. Az építkezés megkezdése előtt Geduly Henrik püspöksége átköltözött a szemben levő 13. sz., ún. Prok-féle házba, amely egykor szép, dufartos épület volt. A város közéletének a XX. század elején nevezetes alakja volt Prok Gyula ügyvéd, az ő családja lakott itt. A Luther és az Iskola utca sarkán található épület telkén 1999-ben, Tóth László tervei alapján egy modern épületet emeltek, amelyet az evangélikus püspökről Geduly-háznak neveztek el. 2000. február 18-án az épületben leplezték le a névadó emléktábláját.

04. Geduly Henrik emlektabla

Geduly Henrik 1928-ban megbízta Kotsis Ivánt a ma Luther-házként ismert bérház felépítésével. E példás gyorsasággal felépített épületben rendezte be püspöki hivatalát. Ide, egykori otthona falára, a Luther-ház evangélikus templom felőli oldalára helyezték el 1998. október 11-én az egyéb érdemeit is megörökítő bronztáblát. Az avatóünnepségen Margócsy József méltatta a püspök pályáját, majd D. Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke felavatta és megáldotta az emléktáblát.

Síremléke

05. Geduly Henrik síremléke

A síremléken Geduly Henrik szobrát Lux Elek szobrászművész erdélyi fehér márványból faragta. 1939. november 27-én Szohor Pál polgármester, az emlékmű-bizottság elnöke ismertette a síremlék létrehozásának körülményeit, majd Túróczy Zoltán evangélikus püspök felavatta. A beszéde után dr. Lichtenstein László az evangélikus egyetemes egyház nevében, míg dr. Zsedényi Béla jogakadémiai tanár, egyházkerületi főjegyző a tiszai evangélikus egyházkerület nevében koszorút helyezett a síremlékre (a ravatalozó mögötti dísz-sírhelyen).