// AdSense kód

A NYÍREGYHÁZI VILLAMOS

A Nyírvidék 1911. augusztus 6-án megjelent száma az 5.oldalon a következő rövid hírt tette közzé: "A nyiregyházavidéki kisvasutak —balsai szárnyvonalának, valamint a villamosüzemre átalakított nyíregyháza—sóstói vonalnak műtanrendőri bejárása tegnap, szombaton ment végbe, melynek eredménye alapján az uj vonalon a közlekedés a mai napon megindult, a nyíregyháza—sóstói vonalon pedig a vonalok a mai naptól kezdve villamos erővel közlekednek." Ezzel kezdetét vette városunkban a nyíregyházi villamosközlekedés. 1911. augusztus 7-én indult meg a menetrend szerinti közlekedés. Erre emlékezve szeretném közreadni a Nyírvidékben megjelent "hangulatjelentést" a villamos első útjáról, valamint az interneten megtalálható fotókból egy emlékidéző válogatást.

Fürdői levél

Ószőlöfüred, augusztus derekán.

Felvirradt a dicső nap hajnala! Megindult a villamos, (vagy a „villanyos", ahogy Ószőlőfüreden mondják), melyek után buzgó imádság epedeze százak és ezerek ajakán. Illő, hogy ezt a kultúrtörténeti tényt megörökítse egy fürdői levél is.
Augusztus hónapnak ötödik napját jegyzék vala a Krisztus születése utáni egyezerkilencszáz és tizenegyedik esztendőben, amikor az ószőlőfüredi gyermekseregben tűznél, viznél, földrengésnél sebesebben terjedt el a hír „Jön a villanyos!"
Rohant is mindenik ki az útra. A láz átragadt a felnőttekre is. Aki csak szerét ejthette, mind kiáltott „villanyosat nézni.
Egymásután száguldottak a Sóstó felé az uj villamos kocsik. A műtanrendőri, műrentandőri, mőrüntendari vagy miféle „bejárás”-t tartották meg e napon. (Akinek nincs okosabb dolga, variálhatja ezt a hivatalos műszót még egy nehányféleképen)
A kíváncsiak az első pillanatban egyhangúlag megállapították, hogy az uj villamos kocsik zöld szinüre vannak festve. Egyéb részletek megfigyelésére nem volt idejük. Másodszor azért, mert mindenki a kocsi tetején ágaskodó alkotmányt nézte. Ennek a nevét is elárulhatta valaki, mert a legapróbb gyerekek is hamarosan tisztában voltak azzal, hogy azt a valamit „lirá”-nak hivják. Csak igy közönséges i-vel. A lirát nézte mindenki, nézi még ma is, és fogja nézni még jó ideig Ószőlőfüreden, akár csak a városban. (Tessék megfigyelni!)
A Sóstóra kifutó villamos kocsikat várták aztán vissza késő délig. Ezek miatt felfordult minden társadalmi rend Ószőlőfüreden. A gyerekek elfeledkeztek a tízórairól, a szakácsnék a leves megsózásáról, az asszonyok a feketekávéról, satöbbi, ésatöbbi.
A villamos kocsik alaposan megvárakoztatták a kíváncsiakat. Ha a nyelvnyomatu tudósításoknak hinni lehet, a műrőtanderi bejáró bizottságot Balsán nyárson sült kecsegével traktálták meg s igy a villamos kocsik möritündéri bejárására és fékpróbáira csak a délutáni órákban került a sor.
A fődolog, hogy sor- és sikerült. Megadták rá az engedélyt: „Mehet!”
Igaz, hogy az engedélylyel, vasárnap jővén közbe, csak hétfőtől kezdve éltek a „villanyos”-ok. Hanem azóta aztán fürgén futkároznak. Kissé túlságosan is fürgén. Négy—nyolc perccel hamarabb érkeznek a megállóhelyekre. Ugy lehet a régi késéseket akarják utána pótolni. Ez még hagyján volna. Csak ne indulnának aztán hamarább a megállóktól.
Persze, hogy a „villanyos” most a legaktuálisabb théma Ószőlőfüreden. A gyerekek is „villanyosdit” játszanak. A fejők felé tartanak egy hosszú galyat. Ez a „líra”. A többi ugy megy, mint pár év előtt a „motorosdi", mikor még a motorok, azok a most annyira lenézett és lesajnált motorok voltak bámulatra méltó újdonságok.
A villamos üzem megkezdése óta természetesen mindenki csak a „villanyos" kocsira akar ülni. Akiknek sikerül, nyomban alaposan szemügyre veszik és megtárgyalják:
„Épen olyan, mint a budapesti! Látszik, hogy Ganzék csinálták! Még a csengetése is olyan. Egészen nagyvárosiasan érzi az ember magát. Nem ráz, mint a motoros. Ugy búg, mint Budapesten És milyen csinosak, tiszták. Vajjon meddig lesznek? Kár hogy rövidek! Miskolczon hosszab kocsik is vannak! Hja persze, Miskolcz! Budapest — és Nyíregyháza!”
És igy tovább, crescendo és decrescendó.
Majd nézegetik a feliratos táblácskákat. „Elől 8, hátul 8”. Megszületik az első viccz: „Elől nyolc, hátul nyolc: elől-hátul nyolconnyolc! Mi az?” Majd a másik táblán: „A kocsi belsejében a dohányzás és köpködés tilos.” Ebből levezetik, hogy 1. Aki nem dohányzik, annak köpködni szabad mert csak a kettő tilos. 2. Aki dohányozik annak csak köpni szabad, köpködni nem.
Szóval a villanyos egészen felvillanyozta az embereket. Csakúgy sziporkáznak, mint a líra az áram vezetéken.
Talán ennek tudható be az is, hogy Ószőlőfüreden egy kaláberező kompánia a buj–balsai szárnyvonallal kibővült kisvasutak összes állomásainak a nevét beillesztette, jobban mondva beerőszakolta a kártyaműszavak közé.
„Balsa!” — szól az emelő és emelés közben a bal sarokba néz. — „Pasz” mondja az első. „Paszab" licitál reá a másik; Sőt ha a harmadiknak -sincs „bemenő” kártyája, egfelsőfokozza „Legpaszab!” — Aki kontrázni szeretne, de gondolkozik, „Ugyan ne légy Gáva!” szókkal biztatják. „Félek, hogy vissza — Vencsellő” mentegetődzik ez. Aki későn mond be valamit, azt „Elkésett egy egész „ Berczel" szókkal intik le. Akinek gyenge kártya van a kezében, busán sóhajtja „Ez se valami Mus-Kótaj Viszont a sokat igérő első hat kártya „Ibrány” (Ad kaptam „Ébrény”). Ha „egál a parti” „Buj-ra megy". Aki végül összenyeri a többi pénzét, az a „Nagyhalász”. Meg is áldják a többiek, mondván „Domb-rád”. Ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy ezekkel a kártyaműszavakkal minden közösséget megtagadok. Csak mint aféle krónikás, relata refero. Si non e vero, e ben trovatore!
Füredi

Utóirat.
Fürdői levél utóirat nélkül el nem lehetvén, megemlítésre feltétlenül érdemesnek tartom még, hogy a Pista gyerek a magyar nyelvtanban bámulatos haladást tett Ószőlőfüreden. Hazulról még csak az „Egü” „Ekhü” és „Ging” szavakat hozta magával. Itt már a „Kr”" „Te” „Tátátá” s legújabban a „Nta” szókkal bővült a szókincse. Ámbár lehet, hogy ezek a szók megvannak a japán, persa, volapük és esperanto nyelvekben is.
F . . . . i.
U.i. A Bandi gyerek meg az Athletikában tett óriási haladást. Rekordja a távugrásban tizenhét és fél centiméter. Két lábbal. Helyből. F. 

(Nyírvidék, 1911. augusztus 13. 3. )

Válogatás az interneten fellelhető fotókból

Villamos 01

Villamos 02

Villamos 03

Villamos 04

Villamos 05

Villamos 06

Villamos 07

Villamos 08

Villamos 09

Villamos 10

Villamos 11

Villamos 12

Villamos 13